2% PRE VAŠE DETI

O Bystrej školke

O Bystrej školke

Through experience we learn, with respect we grow.


POSLANIE
Bystrá škôlka verí, že deti sú oveľa múdrejšie, schopnejšie a odvážnejšie bytosti ako si vieme predstaviť. Našim poslaním je sprevádzať a podporovať dieťa, aby rástlo a spoznávalo svet a to s rešpektom a prirodzene, v podnetnom a bezpečnom prostredí, ktoré je založené na princípoch Montessori pedagogiky, anglického jazyka a je v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Z Bystrej škôlky odchádza predškolák s vedomosťami - šťastné, sebavedomé a spokojné dieťa.


HODNOTY
Bezpečné, podnetné a zdravé prostredie
 – Najdôležitejšia a prvoradá je pre nás bezpečnosť. Bystrá škôlka pre deti vytvára pripravené prostredie, ktoré je aj vďaka aplikovaniu princípov Montessori pedagogiky mimoriadne podnetné pre ich rozvoj. Všetko naše úsilie je smerované k zdravému životnému štýlu modernej doby a to nielen kvalitnou stravou, ale aj každodenným pobytom vonku.


Rešpektovať a byť rešpektovaný – Vzájomná úcta a rešpekt sú pre nás kľúčové. Spoluprácou a so zážitkom spolu rastieme a navzájom sa učíme. Rešpektujeme pocity detí, ich náladu, ale aj potreby a berieme ohľad na ich individuálne a momentálne nastavenie. Pri komunikácii vedieme dialóg o tom, ako nájsť spoločné riešenie, dodržiavame však stanovené pravidlá. Rovnako s rešpektom a úctou transparentne pristupujeme k rodičom. Sme otvorení a úprimní v komunikácii a pripravení riešiť podnety a akékoľvek otázky.


Integrita a kvalita – Neustále na sebe pracujeme, vzdelávame sa a sledujeme aktuálne trendy. Veľký dôraz kladieme na kvalitu našich pedagógov a lektorov. Naša korektnosť a zmysel pre férovosť je našou bunkovou identitou, sme slušní. Ceníme si dlhodobé vzťahy a partnerstvá. Ctíme si hlbokú dôveru.


Montessori princípy a prepojenie so štátnym vzdelávacím programom – Našim nosným pedagogickým smerom je aplikácia Montessori princípov, pretože v nich veríme. Rovnako však náš edukačný systém sleduje osnovy štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, pretože si uvedomujeme potrebu kontinuity v ďalšom životnom cykle. Dôkazom je fakt, že Bystrá škôlka je zaradená v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a naše jasle sú registrované ako Poskytovateľ sociálnych služieb na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.