2% PRE VAŠE DETI

Programy a Školné

Programy a Školné

Nursery
1,5 - 3 roky 
Nursery program ponúka celodennú starostlivosť o deti od 1,5 do 3 rokov veku dieťaťa. Je navrhnutý v súlade s vývojovými štandardami a potrebami dieťaťa pre konkrétne senzitívne obdobie dieťaťa v tejto vekovej skupine.
Kindergarten
3 - 5 rokov
Vzdelávanie prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, doplnené Montessori učebnými osnovami a anglickým jazykom počas celého dňa.
Preschool
5 - 6 rokov
Preschool program tvorí komplexnú všestrannú predškolskú prípravu v Montessori pripravenom prostredí súbežne aj v anglickom jazyku.
 
Nursery
Nursery program ponúka celodennú starostlivosť o deti od 1,5 do 3 rokov veku dieťaťa. Predovšetkým je zameraný na sociálnu adaptáciu dieťaťa, rozvoj komunikačných a zmyslových zručností, v ktorých sa deti snažia samé spoznávať svet okolo nich. Deti si tiež osvojujú starostlivosť o seba a prostredie, sociálne zručnosti, zlepšujú si koordináciu, motorické zručnosti, rozvíjajú jemnú či hrubú motoriku. Podnetné prostredie je prispôsobené veku detí a naplnené vhodnými Montessori aktivitami a materiálmi tak, aby umožnili deťom rásť, skúmať a rozvíjať sa. Dostatočný počet pedagógov na počet detí umožňuje láskavú a individuálnu starostlivosť s ohľadom na rozvoj jedinečnej individuality každého dieťaťa.

Denný harmonogram

Čo všetko je v programe zahrnuté:
 
 • celodenná starostlivosť o dieťa zameraná prioritne na sociálnu adaptáciu, na podporu pohybového aparátu, podporu samostatnosti dieťaťa, rozvoja motoriky a sociálnych a komunikačných zručností
 • podnetné prostredie s prvkami Montessori pedagogiky prispôsobené vekovým a individuálnym predpokladom detí a ich potrebám
 • individuálny a rešpektujúci prístup ku každému dieťaťu / 3 pedagógovia celodenne v triede
 • tematické a didaktické aktivity z rôznych vzdelávacích oblastí
 • organizovanie špeciálnych dní počas celého šk. roka
 • individuálne rodičovské konzultácie o vývinovom progrese dieťaťa
 • spolupráca s našim interným psychológom
 • pravidelný pobyt vonku za každého počasia - doobeda aj poobede, vlastné oplotené ihrisko, blízkosť lesa a hrádze
 • organizovanie Transition days pred nástupom detí z jasličiek do Bystrej škôlky, kde cieľom je oboznámiť dieťa s novým prostredím a budúcimi pedagógmi (prirodzená adaptácia)
 • zabezpečenie kontinuálneho prechodu z detských jaslí do Bystrej škôlky, kde výhodou je, že deti majú osvojený koncept fungovania a deti poznajú prostredie aj pedagógov.
 • uzavretá skupina rodičov – informovanosť na týždennej báze o aktivitách dieťaťa v detských jasliach

 

Cena programu:

mesačný poplatok  - 720€

jednorázový vstupný poplatok - 219€

záloha na stravné - 90€


 

Kindergarten
Kindergarten program je určený pre deti od 3 do 5 rokov veku dieťaťa. Vzdelávanie prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, doplnené Montessori učebnými osnovami z matematiky, jazyka, zmyslového skúmania, umenia, vedy, geografie či aktivitami z praktického života a to všetko aj v anglickom jazykom, ktorý je súčasťou každodennej rutiny.

Deti pracujú s didaktickými pomôckami  podľa vlastného výberu v pripravenom Montessori prostredí vo vekovo zmiešaných triedach, kde zažívajú slobodu učenia sa vlastným tempom.
Pomocou zážitku deti spoznávajú prírodu i mesto, chodia na výlety, exkurzie či bádateľské výpravy, robia experimenty, venujú sa permakultúre, pečú, tvoria z rôznych materiálov podľa svojich možností a vlastnej fantázie.
V Bystrej škôlke je každé dieťa rešpektované ako individuálna bytosť a naši pedagógovia mu s láskou pomáhajú na ceste k samostatnosti, trpezlivosti, tolerancii či vzájomnému rešpektu.Denný harmonogram

Čo všetko je v programe zahrnuté:
 
 • celoročná dochádzka 12 mesiacov v roku 
 • edukácia v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s aplikáciou Montessori princípov
 • komunikácia v anglickom jazyku počas celého dňa zabezpečená anglickými lektormi kde výučba anglického jazyka je vedená formou metódy Jolly Phonics
 • individuálny a rešpektujúci prístup ku každému dieťaťu zabezpečený 3 pedagógmi v každej triede počas celého dňa
 • každý mesiac zaujímavé špeciálne dni, zážitkové výlety či exkurzie, tematické akcie v šk. roku ako tekvičková slávnosť, vianočné dielne, vianočné besiedky, fašiangový karneval, veľkonočné dielne, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí a iné
 • vypracovaný podrobný ročný tematický plán, kde je rodič dopredu informovaný akej téme a oblasti sa dieťa venuje
 • aktivity zamerané na rozvoj jazykových zručností, matematických predstáv, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, pohybových zručností
 • pravidelné going-outy mimo MŠ a pobyt vonku za každého počasia v blízkosti lesa, hrádze a starého mesta
 • uzavretá skupina rodičov – informovanosť na týždennej báze o aktivitách dieťaťa v MŠ
 • všetky pomôcky, učebné materiály, pracovné zošity, umelecké potreby, darčeky pri prežitosti Dňa matiek a otcov, Vianoce, MDD, kultúrne akcie či hostia v rámci materskej školy, príprava oslavy narodenín
 • spolupráca s interným psychológom, pravidelné psychologické prednášky pre rodičo 
 • 2 x do roka komplexné rodičovské konzultácie o napredovaní dieťaťa, poprípade pod a potreby rodiča
 • profesionálny prístup pedagógov / odborné pedagogické vzdelanie nutnosť, školenie v rámci Montessori pedagogiky, logopédie a psychológie, interný Montessori garant v rámci Bystrej škôlkyCena programu Slnečnice a Malé Krasňany

 

mesačná splátka školného - 650€

jednorázový vstupný poplatok - 250€

záloha za stravné - 90€

 

 

Cena programu Sky Park

 

mesačná splátka školného - 780€

jednorázový vstupný poplatok - 250€

záloha za stravné - 90€

 
Preschool
Posledný rok povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nadväzuje na Kindergarten program. Preschool program tvorí komplexnú všestrannú predškolskú prípravu v Montessori pripravenom prostredí súbežne aj v anglickom jazyku. Deti si prirodzene rozširujú matematické zručnosti, kde pokračujú v práci sčítaním, odčítaním, zoznamujú sa s určovaním času, detailnejšie si osvojujú predčitateľskú gramotnosť, fonematické uvedomovanie, čítanie, písanie a taktiež sa venujú zaujímavým témam z oblastí biológie, prírodopisu, geografie či kozmickej výchovy.

Hlavným cieľom predškolskej triedy je pripraviť deti do základnej školy a to nie len po tej vedomostnej stránke, ale zameriavame sa aj na individuálne a skupinové aktivity, ktoré vedú deti k samostatnosti, zodpovednosti, zvládaniu emócií, seba prezentácii či kritickému mysleniu. V predškolskej triede deti zažívajú radosť z učenia a svojej práce, čo veľmi pozitívne vplýva na plynulý presun do základnej školy. Taktiež získavajú dôveru v svoje schopnosti a sú nadšené z pokrokov, ktoré robia. V Bystrej škôlke využívame jedinečný potenciál každého dieťaťa a umožňujeme našim predškolákom stať sa sebavedomými, empatickými a angažovanými bytosťami.

Denný harmonogram

Čo všetko je v programe zahrnuté:
 
 • celoročná dochádzka 10 mesiacov v roku (september až jún)
 • celodenná bilingválna Montessori edukácia v anglickom jazyku v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • komunikácia v anglickom jazyku počas celého dňa zabezpečená anglickými lektormi kde výučba anglického jazyka je vedená formou metódy Jolly Phonics
 • individuálny a rešpektujúci prístup ku každému dieťaťu zabezpečený 3 pedagógmi v každej triede počas celého dňa
 • kompletné poradenstvo k predškolákom a individuálna pomoc s výberom ZŠ
 • pedagogické diagnostiky, testy šk. zrelosti
 • špecificky zameraný program na predškolský rozvoj
 • individuálny edukačný plán pre každého predškoláka
 • príprava predškolákov na prijímacie pohovory do výberových ZŠ
 • každý mesiac zaujímavé špeciálne dni, zážitkové výlety či exkurzie, tematické akcie v šk. roku ako tekvičková slávnosť, vianočné dielne, vianočné besiedky, fašiangový karneval, veľkonočné dielne, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí a iné
 • pravidelné going-outy mimo MŠ a pobyt vonku za každého počasia v blízkosti lesa, hrádze a starého mesta
 • uzavretá skupina rodičov – informovanosť na týždennej báze o aktivitách dieťaťa v MŠ
 • všetky pomôcky, učebné materiály, pracovné zošity, umelecké potreby, darčeky pri prežitosti Dňa matiek a otcov, Vianoce, MDD, kultúrne akcie či hostia v rámci materskej školy, príprava oslavy narodenín či rozlúčky predškolákov
 • spolupráca s interným psychológom, pravidelné psychologické prednášky pre rodičov
 • 3 x do roka komplexné rodičovské konzultácie o napredovaní dieťaťa, poprípade podľa potreby rodiča, rodičovské stretnutie len pre predškolákov, kde sú poskytnuté kompletné informácie
 • profesionálny prístup pedagógov / odborné pedagogické vzdelanie nutnosť, školenie v rámci Montessori pedagogiky, logopédie a psychológie, interný Montessori garant v rámci Bystrej škôlky
 

Cena programu Slnečnice a Malé Krasňany

 

mesačná splátka školného - 690€

jednorázový vstupný poplatok - 250€

záloha za stravné - 90€

 

 

Cena programu Sky Park

 

mesačná splátka školného - 820€

jednorázový vstupný poplatok - 250€

záloha za stravné - 90€