2% PRE VAŠE DETI

Povinná škôlka pre päťročné deti?

Povinná škôlka pre päťročné deti?

Odkedy platí povinná škôlka pre päť ročné deti? Ako to bude s odkladom školskej dochádzky? Koľko dní v mesiaci nemôže päť ročné dieťa vymeškať zo škôlky?

S povinným predprimárnym vzdelávaním vzniká veľa otázok aj zo strany rodičov a preto by sme Vám chceli predstaviť prehlaď najdôležitejších zmien, ktoré vás čakajú od nového školského roka septembra 2021/2022.
 

Pre koho je povinné predprimárne vzdelávanie a koľko trvá?

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v  materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov do 31. 08. 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.


Budú platiť odlišné edukačné osnovy pre predškolákov plniacich povinné predprimárne vzdelávanie?

Osnovy ostávajú rovnaké ako pre ostatné deti, ktoré navštevujú materskú školu. Každá pani učiteľka bude vykonávať tak ako doteraz výchovno-vzdelávaciu činnosť s ohľadom na aktuálnu rozvojovú úroveň jednotlivých detí. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách je platný aj pre povinné predprimárne vzdelávanie. Treba si uvedomiť, že povinné predprimárne vzdelávanie nie je uzákonené ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky. Pri jeho plnení sa naďalej budú rešpektovať osobitosti a špecifiká predprimárneho vzdelávania. V materských školách sa nebude uplatňovať ani vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu hodinový ani predmetový systém vzdelávania.
 

Je možné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku dieťaťa?

To, či vy ako rodič požiadate o to, aby vaše dieťa začalo plniť povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, je vo vašej kompetencii a zároveň aj zodpovednosti. Podľa § 28a ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. účinného od 1. januára, od školského roku 2021/2022 bude môcť byť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta. K žiadosti o výnimočné prijatie takéhoto dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania budete musieť predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 

Čo sa stane v tom prípade, ak sa po roku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania preukáže, že moje dieťa nie je spôsobilé na to, aby bolo výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy?

Vôbec nič sa nedeje. Po predložení dokladov požadovaných podľa § 28a ods. 3 školského zákona (písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu) riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vášho dieťaťa. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, tak začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.


Zápis detí do základnej školy je v apríli. Aký doklad predložím ja ako rodič k zápisu do základnej školy, keď moje dieťa, ktoré bolo predčasne prijaté na predprimárne vzdelávanie, dostane osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávanie k 30. 6.?

V školskom roku 2020/2021 rodič ešte nebude musieť predložiť žiadny doklad. Od školského roku 2021/2022 rodič pri zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky oznámi, v ktorej materskej škole jeho dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 28a ods. 5 školského zákona. Následne sa po získaní Osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania týmto dokladom preukáže spôsobom, ktorý si určí samotná základná škola (zašle naskenované prostredníctvom e-mailu, predloží fotokópiu atď.)
 

Budú musieť ísť na zápis do základnej školy aj tie deti, ktoré budú mať odklad povinnej školskej dochádzky?

Ak pôjde o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku do 31. 08. (vrátane), na zápis do základnej školy bude musieť ísť. A tam buď budete ako zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa základnej školy o tom, že uvažuje o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, alebo vám riaditeľ základnej školy v rámci zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky odporučí, aby ste o tejto možnosti uvažovali. Riaditeľ základnej školy už v rámci zápisu detí na povinnú školskú dochádzku od školského roku 2021/2022 nebude môcť rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 01. 01. 2021 už o tejto veci riaditeľ základnej školy nemá kompetenciu rozhodovať.
 

Čo je považované za zanedbanie povinného predprimárneho vzdelávania?

Podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.


Ak centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie neodporučí moje dieťa na predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy, ale ja ako rodič ho aj napriek tomu budem chcieť dať do školy, kto má rozhodujúce slovo, ja ako rodič alebo centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie?

Podľa § 19 ods. 4 školského zákona: Ak vy ako zákonný zástupca dieťaťa požiadate o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté  vaše dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, ste povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania. Ak vy ako rodič vo veci výnimočného prijatia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky predložíte nesúhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie riaditeľovi základnej školy, tak riaditeľ základnej školy nemôže rozhodnúť o prijatí žiaka do základnej školy, pričom svoje rozhodnutie odôvodní práve tým, že rodič nepredložil obidve súhlasné vyjadrenia. Na výnimočné plnenie povinnej školskej dochádzky, možno prijať dieťa len vtedy, ak sú obidva doklady podľa § 19 ods. 4 školského zákona súhlasné.

Milí rodičia, veríme, že otázky a odpovede k aktuálnej téme ohľadom povinného predprimárneho vzdelávania boli pre Vás prínosné a pomôžu Vám sa viac zorientovať v tejto problematike.

Aktuálne otázky a odpovede boli vypracované na základe manuálu predprimárneho vzdelávania detí a webináru povinné predprimárne vzdelávanie v praxi materských škôl.

Mgr. Petra Szántai (Páleníková)